Tính điểm con lô thường được áp dụng hiện nay

Tính điểm con lô thường được áp dụng hiện nay